AdobeStock_298001266

แนะนำความรู้พื้นฐานการใช้งาน ระบบข้อมูล บสต.


หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ ข้อมูล บสต. (Admin)


หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบ ข้อมูล บสต. (User)


หลักสูตรการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลระบบรายงาน บสต. สำหรับ Admin ในระดับจังหวัดแบบประเมินความพึงพอใจ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล


ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล


เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

แนะนำการใช้งาน E-Learning

วิดีโอย้อนหลังการอบรมออนไลน์

https://youtu.be/CG_Y0gSl4nQ

เอกสารเกี่ยวกับระบบข้อมูล บสต.

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)


แบบรายงาน บสต ของทุกระบบ_V.30


โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card V1.1.6


คู่มือในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองของผู้ใช้งาน


แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบข้อมูล บสต. (กรมราชทัณฑ์)


แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบข้อมูล บสต. (กรมคุมประพฤติ)


แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบข้อมูล บสต. (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.)


แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบข้อมูล บสต. (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)


แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบข้อมูล บสต. (ศอ.ปส.จ/ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.อ./ศอ.ปส. เขต)


ช่องทางการติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ