เอกสาร คู่มือการใช้งาน

คู่มือในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองของผู้ใช้งาน

ประกาศช่องทางการติดต่อ และ SLA ปีงบประมาณ 2563

ประกาศมาตรการตรวจสอบรายชื่อผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานในระบบข้อมูลฯ บสต.

แนวทางการบริหารจัดการระบบการบันทึกข้อมูล

โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card V1.1.5

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557

เวลาการแก้ไขปัญหาของระบบข้อมูล บสต. (SLA : Service Level Ag reement)

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานระบบข้อมูล บสต.

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)