หลักสูตรทั้งหมด


1. แนะนำความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานใหม่กับระบบ บสต. (c1,11625)

Free

author-avatar
admin

1. แนะนำความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานใหม่กับระบบ บสต. (c1,11625)1061

Trainning


Free

สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ
Read More

2. คำแนะนำข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้น (c2,11623)

Free

author-avatar
admin

2. คำแนะนำข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้น (c2,11623)859

Trainning


Free

สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ
Read More

3. คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (c3,11619)

Free

author-avatar
admin

3. คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (c3,11619)648

Trainning


Free

สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ
Read More

4. คำแนะนำการใช้รายงาน (c4,11615)

Free

author-avatar
admin

4. คำแนะนำการใช้รายงาน (c4,11615)657

Trainning


Free

สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ
Read More

ช่องทางการติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ