Q&A

ตอบ   :   ให้ตรวจสอบประวัติและประสานหน่วยงานก่อนหน้าให้จำหน่ายเคสก่อนลงข้อมูลในระบบ บสต. กรณีเป็นงานบังคับให้แจ้งแอดมิน บสต. เพื่อทำการตรวจสอบอาจเป็นงานคนละคดี

ตอบ  :  กรณียังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประจำปี 2563 : version 1.1.5 ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่นใหม่ (version 1.1.5) :สำหรับปีพ.ศ. 2563) โดยติดตั้งทับโปรแกรมอ่านบัตรเวอร์ชั่นเดิมได้เลย แต่จำเป็นต้องปิดโปรแกรม antivirus ก่อนติดตั้ง

ตอบ :  ทำหนังสือแจ้ง สสจ เพื่อนำเข้าวาระที่ประชุม ศอ.ปส.จ. ขอแก้ไขข้อมูล

ตอบ : ตรวจสอบรายละเอียดในการประมวลผล เช่น เวลาประมวลผล หน่วยงานที่เลือก พื้นที่ที่เลือก ให้ตรงกัน เช่น การประมวลผลโดยไม่เลือกหน่วยงาน หมายถึง ผลการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานภาคีรวมกัน เป็นต้น

ตอบ : ให้ทำการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน [User] ,และ รหัสผ่าน [Password] ให้ถูกต้อง เช่น อาจกดแป้น Caps Lock ค้างไว้ หรือภาษาไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบ ภาษาที่ใช้ เป็นต้น หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อแอดมิน สสจ หรือ แอดมิน บสต. เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใหม่

ตอบ : ให้ทำการแจ้งผู้ดูแล สสจ. หรือ แอดมิน บสต. เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ตอบ : ตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ให้ถูกต้องว่ากรอกข้อมูลครบหรือไม่(สังเกตุถ้ากรอกไม่ครบจะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง) หากกรอกครบแล้วยังไม่สามารถกดยืนยันได้ให้ทำการติดต่อแอดมิน บสต.

ตอบ : เบื่องต้นให้ทำการแจ้งทางสำนักงานคุมประพฤติต้นทางที่ส่งงานมา หากเกิน 6 เดือนให้ทำการลบงาน

ตอบ : จำนวนผู้บำบัดรักษา สถานะผู้เสพ หรือ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา และ จำนวนผู้บำบัดรักษา สถานะผู้ใช้ที่ผ่านการบำบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา

ตอบ : เบื้องต้นทำการ refresh หน้าจอ(F5) หรือทำการปิดโปรแกรม antivirus ถ้าข้อมูลยังไม่แสดงให้ติดต่อแอดมิน บสต.

ตอบ : ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตก้าวร้าว วุ่นวายคิดทำร้ายผู้อื่นและตนเอง หรือ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาที่มีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และต่อบุคคลอื่น