Q&A

ถาม : การขอใช้บริการระบบข้อมูล บสต. (Username & Password) จะต้องทำอย่างไร

ตอบ   :  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้ขอใช้บริการระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) เว็บไซต์ https://antidrugnew.moph.go.th จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ระบบฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งให้ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด (Admin)

ถาม : ลืม Username & Password เข้าใช้งานระบบข้อมูล บสต.

ตอบ  : แจ้งผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด (Admin) หรือผูู้ดูแลระบบส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ถาม : ไม่สามารถใช้สิทธิ์การค้นหาข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ (สิทธิ์ทะเบียนราษฎร์มีปัญหาหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติ)

ตอบ : ติดต่อกองบริหารการสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบหรือขออนุมัติสิทธิ์ใหม่ เบอร์โทร 02-590-1799

ถาม : หน้าเว็บไซต์แสดงข้อความ “Error 00404 : ไม่พบข้อมูล”

ตอบ : เกิดจากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ทำการค้นหาผิด ให้ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือชื่อ นามสกุล ที่ทำการค้นหาอีกครั้ง

ถาม : หน้าเว็บไซต์แสดงข้อความ “Error : กรุณารันโปรแกรมเพื่ออ่านบัตร Smart Card”

ตอบ : ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเวอร์ชั่นใหม่ หรือเกิดปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ หรือมีการใช้โปรแกรม
อ่านบัตรมากกว่า 1 โปรแกรม ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรเวอร์ชั่นล่าสุดใหม่อีกครั้ง หรือ  หากมีโปรแกรมอื่นร่วมด้วยให้ทำการถอน
การติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรตัวอื่นออก

ถาม : หน้าเว็บไซต์แสดงข้อความ “Error : ไม่มี License manager”

ตอบ : ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตร ให้ติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรเวอร์ชั่นล่าสุด

ถาม : หน้าเว็บไซต์แสดงข้อความ “ระบบอาจจะเกิดความขัดข้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่” “SCard error : 0x80100066 ” หรือ “SCard error : 0x8010001E ” หรือ “SCard error : 0x8010001D” หรือ “SCard error : 0x8010002E ”

ตอบ : เกิดจากความผิดพลาดในการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรกับคอมพิวเตอร์ แก้ไขโดยถอดเครื่องอ่านบัตรออกจากช่อง USB เปลี่ยนช่อง USB แล้วทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์

ถาม : การย้อนงานเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลที่ทำการกรอกผิดพลาดในขั้นตอนก่อนหน้า

ตอบ : เข้าไปที่งานปัจจุบัน แล้วกดปุ่มส่งกลับ (ปุ่มส่งกลับ คือ การย้อนงานกลับไป 1 ขั้นตอน เช่น ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการติดตามครั้งที่ 5 กดปุ่มส่งกลับ งานจะกลับไปที่ขั้นตอนการติดตามครั้งที่ 4)

ถาม : ผู้ใช้งานไม่สามารถกดยืนยันได้ (ปุ่มยืนยันขึ้นเป็นสีเทา)

ตอบ : สาเหตุเกิดจากผู้ใช้งานยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ตรวจสอบว่ากรอกข้อความในส่วนที่ 1 หรือ ส่วนที่ 2 ครบถูกต้องหรือไม่ โดยสังเกตถ้ามีเครื่องหมายดอกจันสีแดงหรือกรอบสีแดง แปลว่ายังกรอกไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง

ถาม : หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้มีการกดจำหน่ายไปแล้ว หรือมีการจำหน่ายผิดพลาด จะต้องทำอย่างไร

ตอบ : ผู้ใช้งานต้องทำหนังสือแจ้งสาธาณสุขจังหวัด เพื่อให้สาธารณสุขทราบ และทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลมายังศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1drj3PAinvCBArt55nfwJsbL9CGkDArq-

ช่องทางการติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ